Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Whisky Lyrics

Dzem

Mówi¹ o mnie w mieście - co z niego za typ
Wci¹¿ chodzi pijany, pewno nie wie co to wstyd
Brudny, niedomytek - w stajnie ci¹gle śpi
Czego czukasz w naszym mieści
Idź do diab³a - mówi¹ ludzie pe³ni cnót
Ludzie pe³ni cnót

Chcia³em kiedyś zm¹drzeæ, po ich stronie byæ
Spaæ w czystej pościeli, świe¿e mleko piæ
Naprwdę chcia³em zm¹drzeæ i po ich stronie byæ
Pomyśla³em więc o ¿onie aby staæ się jednym z nich
Staæ się jednym z nich

Mia³em na oku hacjendę - wspania³¹ mówię wam
Lecz nie chcia³e tam zamieszkaæ, ¿adna z pięknych dam
Wszystkie śmia³y się wo³aj¹c, wo³aj¹c za mn¹ wci¹¿
Bardzo ³adny frak masz Billy, ale kiepski by³by z ciebie m¹¿
Kiepski by³by m¹¿

Whisky - moja ¿ono - jednak tyś najlepsz¹ z dam
Ju¿ mnie nie opuścisz nie nie będę sam
Mówi¹ - chisky to nie wszystko, mo¿na bez niej ¿yæ
Lecz nie wiedz¹ o tym, ¿e - ¿e najgorzej to
To samotnym byæ, to samotnym byæ - nie
Nie chcę ju¿ samotnym byæ - nie...

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us