Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Uoemiech Oemierci Lyrics

Dzem

Gdy o ³zę uderza ³za, znowu widzę twoich ust tak piękny kszta³t
Jestem teraz, teraz sam, ucich³ wokó³ szum i gwar
Wszyscy, ze swoimi lub do swoich poszli ¿on
Kto pomo¿e teraz, kto znaleźæ mi w tej ciszy twarz
Mojej ma³ej, któr¹ dawno ju¿ śmieræ okrutna zabra³a mi

Pamiętam, pamiętam dobrze j¹, jak wesz³a przez zamknięte drzwi
Nie mog³em w to uwierzyæ, lecz ty wiedzia³aś ju¿, ¿e
To śmieræ odwiedzi³a nasz dom
I krzycza³em - nie zabieraj jej, zostaw ma³¹, zostaw proszę cię
Ale ona tylko uśmiechnę³a się, mówi¹c - ma ju¿ tylko mnie

Siedzia³em na twym ³ó¿ku, ściskaj¹c twoj¹ d³oñ
Lecz ona ch³odna by³a ju¿
Potem tylko przez chwilę widzia³em taniec twój
Taniec twój, ze straszn¹ śmierci¹
Wiem, ¿e ona do wszystkich, do mnie te¿
Wejdzie dumnie przez zamknięte drzwi
I do tañca mnie zaprosi, bym moj¹ ma³¹ spotkaæ móg³
Moj¹ ma³¹ spotkaæ móg³, moj¹ ma³¹, moj¹ ma³¹ spotkaæ móg³

Gdy o ³zę uderza ³za, znowu widzę twoich ust tak piękny kszta³t
Jestem teraz, teraz sam, ucich³ w ¿yciu szum i gwar
Wszyscy ze swoimi lub do swoich poszli ¿on
Kto pomo¿e teraz kto, znaleźæ mi w tej ciszy twarz
Mojej ma³ej, któr¹ dawno ju¿ śmieræ okrutna zabra³a mi
Śmieræ okrutna zabra³a mi

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us