Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Taniec Oemierci Lyrics

Dzem

Gdy o ³zę uderza ³za, znowu widzę
Twoich ust tak piękny kszta³t.
Jestem teraz teraz sam ucich³ wokó³ szum i gwar
Wszyscy ze swoimi, lub do swoich poszli ¿on.
Kto pomo¿e, teraz kto?
Znaleźæ mi w tej ciszy twarz
Mojej ma³ej, któr¹ dawno ju¿
śmieræ okrutna zabra³a mi.

Pamiętam, pamiętam dobrze j¹,
Jak wesz³a przez zamknięte drzwi.
Nie mog³em w to uwierzyæ,
Lecz Ty wiedzia³aś ju¿,
¯e to śmieræ odwiedzi³a nasz dom.
I krzycza³em: "Nie zabieraj jej,
Zostaw ma³¹, zostaw proszę Cię!"
Ale ona tylko uśmiechnę³a się,
Mówi¹c: "Ma ju¿ tylko mnie."

Siedzia³em na Twym ³ó¿ku ściskaj¹c Twoj¹ d³oñ,
Lecz ona ch³odna by³a ju¿.
Potem tylko przez chwilę widzia³em taniec Twój.
Taniec Twój ze straszn¹ śmierci¹.
Wiem, ¿e ona do wszystkich, do mnie te¿.
Wejdzie dumnie przez zamknięte drzwi.
I do tañca mnie zaprosi bym
Moj¹ ma³¹ spotkaæ móg³.
Moj¹ ma³¹, moj¹ ma³¹ spotkaæ móg³.

Gdy o ³zę uderza ³za, znowu widzę...

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us