Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Skazany Na Bluesa Lyrics

Dzem

Jeśli go nie zna³eś, to nie ¿a³uj
Jeśli go nie zna³eś, to nie ¿a³uj, nie
Bo przyjaciela straci³byś
Bo przyjaciela straci³byś - jak ja

Nie, Ty go nie zna³eś, nie
Lubi³eś tylko czasem pos³uchaæ jak gra
A czy pomyśla³eś, sk¹d bior¹ się tacy jak on
A czy pomyśla³eś, sk¹d bior¹ się tacy jak on

By³ jednym z niewielu skazanych na bluesa
Ten wyrok dodawa³ mu si³
Mia³ dom i rodzinę, spokojnie móg³ ¿yæ
Lecz często ucieka³, by stan¹æ przed wami
By znów nabraæ si³, by znów nabraæ si³

Bo czasu mia³ ma³o, przeczuwa³ to
Skazany na bluesa, ilu jeszcze jest takich jak on
Skazany na bluesa, no ilu jeszcze jest takich jak on, jak on
No ilu jeszcze jest takich jak on
Ilu jeszcze jest takich jak on...

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us