Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Opowiedzcie Wiatry Lyrics

Dzem

Opowiedzcie wiatry dymne i p³omienne
O tych latach g³ośnych co jak salwy trzy
Wsta³o s³oñce jasne ponad ha³dy ciemne
Gdy Śl¹zacy do powstania szli
Nikt nie zjecha³ na dó³, zgas³ hutniczy p³omieñ
Do powstania ka¿dy szed³ tak jak sta³
Jak na szychtę chleba pajdę wzi¹³ na drogę
Jak¹ś strzelbę, jeśli w schowku mia³
Czy kto dawa³ wiarę, ¿e zwycię¿yæ mog¹
Byli tak zwyczajni, ¿e a¿ ¿al
A naprzeciw butne sz³y oddzia³y wrogów
Dacie radę sercem przebiæ stal
Opowiedzcie domy posypane sadz¹
Jak p³aka³y matki w tamtych dniach
Gdy się wieśæ rozesz³a, ch³opców ju¿ prowadz¹
Prosto pod mur, na powszechny strach
Lecz nie byli ch³opcy d³ugo tym przybici
Gdy powstanie pierwsze zmia¿d¿y³ wróg
Znowu się zwo³ali, ¿eby za broñ chwyciæ
Nie ma cudu - to zrobimy cud
Nad węglow¹ ziemi¹ pieśñ wysoka leci
Dom za domem, ten sam twardy zew
Gdy upadnie drugie - wywo³amy trzecie
Bo trojaka liczy się do trzech
Opowiedzcie wiatry nadodrzañskie wokó³
By pamięta³ ka¿dy i powtórzyæ móg³
O dwudziestym pierwszym, najpiękniejszym roku
Pieśñ wędrown¹ wzd³u¿ powstañczych dróg
Pieśñ wędrown¹ wzd³u¿ powstañczych dróg

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us