Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Niewinni I Ja Lyrics

Dzem

W deszczowy dzieñ ulic¹ szed³
Spotka³em go, cholerny pech
To by³ niewinny i tak¹ minę mia³
Teraz ju¿ wiem, ¿e los tak chcia³

Rozmowa krótka, jeden gest
Wiedzia³em ju¿, ¿e towar pewny jest
Ogarn¹³ mnie szaleñstwa duch
I ju¿ niewinnych, niewinnych by³o dwóch jee.....

Do bramy, bo pada deszcz
Gdy zaæpiesz przejdzie dreszcz
I wróci, wróci tęcza barw
I pęknie twój wrogi świat
I znów przed ¿yciem, przed ¿yciem pęknie strach
Twój strach, twój strach, twój strach
Który cię zmusza, aby æpaæ

Mama powiedzia³a mi, ¿e
Ka¿dy ma swojego anio³a
Ka¿dy ma i będzie go mia³
I będzie go mia³, swojego anio³a
Tak, mama mówi³a mi
A potem odesz³a
Gdzie, gdzie by³eś gdy p³aka³ Bóg
Gdzie by³eś gdy p³aka³ Bóg
Przyszed³eś w s³oñcu
Kiedy przesta³o padaæ
A po niewinnym zosta³o tylko
Zosta³o tylko, zosta³o tylko wspomnienie
Wspomnienie..... wspomnienie.....
A po niewinnym zosta³o tylko.....

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us