Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Mamy Forsę Mamy Czas Lyrics

Dzem

Gdy mówi³a mama, w ¿yciu najwa¿niejszy szmal
Co tam inni, ty na siebie synku patrz
No bo taka gra, ty musisz nauczyæ się, ¿e
Kto ma, kto ma forsę ten ma świat
Wiesz jak jest, nie jest źle
Dane s³owa mamy podkusi³y mnie
Ten mym przyjacielem, kto pieni¹dze mia³
Kosztowa³em wygód i gubi³em czas
Nikt się z nas nie nudzi³, no bo by³ szmal
Jedno has³o w g³owie, jedno has³o w g³owie mia³

ref.:
Mamy, no mamy forsę i wolny czas

Znowu s³ówko szepn¹³, szepn¹³, szepn¹³ ktoś
A panienek tysi¹c ju¿ prosi³o się o g³os
I szalona ka¿da noc i ka¿dy dzieñ
Nie widzia³em wtedy nic piękniejszego ponad to
Ponad to, no, no, ¿e

ref.:
Mamy, no mamy forsę i wolny czas
Wolny czas....

Min¹³ czas, min¹³ dzieñ, wolna mi³ośæ znudzi³a mi się
Ka¿dy z nas mia³ ju¿ dośæ, coś nowego wymyśliæ trzeba by
Tak ju¿ jest, ¿e się ludzie bawiæ chc¹

ref.

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us