Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Kiepska Gra Lyrics

Dzem

Zawsze byliśmy razem, a teraz co
Twój wróg, moim by³ i co z tego
Szanowa³em uczucie twe
Do dziewczyny, której nie zna³em ooo.....
To by³a przyjaźñ - odpowiedz mi
To by³a przyjaźñ - czy tylko popis ¿yciowej gry
Pamiętam podwórko i szko³ę
Pierwsze wyprawy po dobro i z³o oo....
Zawsze mówi³eś, nie przejmuj się oo....
Mi³ośæ to bzdura, a ¿ycie
To dla nich, to gra
D³ugo tak myśla³em, ale w koñcu czas
Czas pozwoli³ wybraæ, przemyśleæ jeszcze raz
Twoje przekonania, nawet i wiarę w to, ¿e
W ¿yciu tylko cz³owiek liczy się
Szuka³em kiedyś minionych dni
Wspomnienie drogę wskaza³o mi
Stoję jeszcze w progu zatrzaśniętych drzwi
S³yszę jeszcze s³owa, nie istotne ju¿
Bo na scenie ¿ycia kiepski aktor gra³
Choæ to mog³a wielka sztuka byæ
To, to mog³a byæ sztuka, o nie...
Zawsze, zawsze byliśmy razem
I co z tego
Da³eś mi prawdziwy popis ¿yciowej gry
Na tej scenie nie chcę nigdy więcej graæ

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us