Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Jeden Zwyczajny Dzień Lyrics

Dzem

Nie chcę litości, nie pocieszaj mnie.
To dla mnie jest ten krzy¿ i ja go muszę nieśæ.
I nie mów mi, ¿e rozumiesz.
Puste s³owa nie znacz¹ nic.
Nie, nie ty nie wiesz, bo sk¹d masz wiedzieæ
czym jest ciemnośæ, która mnie otacza,
wieczny mrok, znienawidzony mrok
i w jego g³ębi dusz¹cy strach.

Jeden dzieñ sk¹pany w strudze s³oñca,
Pe³en barw jeden dzieñ...
Czy to tak du¿o, o tak du¿o proszę?
Jeden zwyk³y dzieñ.

Pamiętam jak, jak chcia³o mi się ¿yæ,
jak bardzo cieszy³ ka¿dy świt.
Nagle przerwany kolorowy film,
zgas³y świat³a, nasta³a noc.
Jak wygl¹dasz? Sk¹d to wiedzieæ mam.
Twój g³os i zapach - to jedyne znam.
Co z nami będzie? A co mo¿e byæ
Kiedy ciemnośæ zatrzasnę³a drzwi?

Jeden dzieñ sk¹pany w strudze s³oñca...

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us