Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Dzień W Którym Pęko Niebo Lyrics

Dzem

Powiedzia³ Pan, Powiedzia³ Pan
Daję Wam ogieñ
Podajcie sobie ręce i ¿yjcie w zgodzie
¯yjcie w zgodzie z ptakami
Niech p³on¹ serca
I oczy Wasze niech nigdy nie znaj¹ ³ez
Nie znaj¹ ³ez

Odszed³ a cia³o swe pogodzi³ z ptakiem
I wiecznym cierpieniem
I by³a mi³ośæ
I by³a zgoda
Ka¿dy by³ wolny
Wolny by³ ka¿dy ptak (x2)

Pewnego dnia, pewnego dnia pęk³o niebo
I lun¹³ straszny deszcz
Wtedy krzykn¹³ ktoś
I ch³ód ogarn¹³ wszystkie serca
A w oczach pojawi³ się strach
Ludzie podali sobie no¿e zamiast r¹k
I upiekli ptaki

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us