Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Dzień aewistaka Lyrics

Dzem

Co by by³o, gdyby tak zatrzymac ten czas? Ka¿dy dzieñ by inny by³, lecz taki sam.
Nie by³o by się o co baæ. Skoro czas zatrzyma³ się co mo¿e się staæ?

Chodzi³bym na piwo i do kina,
Z moj¹ mam¹ pi³bym kawę.
Potem z tob¹ na trawę, na trawę bym się k³ad³!
To czemu nie jest tak?
To czemu nie jest taaak?
Szkoda, ¿e nie jest tak,
Czas do przodu ci¹gle gna.
Goni nas, zawsze gdzieś spóźniony jestem...

Wczoraj wieczorem znowu urwa³ mi się film.Parę godzin z ¿ycia diabli wzieli.
Nie chcę liczyæ ile tego uzbiera³o się... Ju¿ i tak za du¿o czasu tracę na sen.

A chcia³bym iśæ na piwo i do kina,
Z moj¹ mama wypiæ kawę.
Potem z tob¹ na trawę, na trawę po³o¿yc się...
To nie spe³niony sen!
Szkoda, ¿e nie jest tak,
Czas do przodu ci¹gle gna.
Goni nas, zawsze gdzieś spóźniony jestem...
Szkoda, ¿e czas do przodu ci¹gle gna.
Goni nas, zawsze gdzieś spóźniony jestem...
Spóźniony jestem...
Spóźniony jestem...gdzieś...
Spóźniony jestem.
Zawsze gdzieś spóźniony jestem...

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us