Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Do Koyski Lyrics

Dzem

¯yj z ca³ych si³ i uśmiechaj się do ludzi
Bo nie jesteś sam
Śpij, noc¹ śnij
Niech z³y sen cię nigdy więcej nie obudzi,
Teraz śpij

Niech dobry Bóg zawsze cię za rękę trzyma
Kiedy ciemny wiatr porywa spokój,
Siej¹c smutek i zw¹tpienie
Pamiętaj, ¿e

Jak na deszczu ³za,
ca³y ten świat nie znaczy nic, o nic
Chwila która trwa, mo¿e byæ najlepsz¹ z twoich chwil
Najlepsz¹ z twoich chwil

Idź w³asn¹ drog¹, bo w tym ca³y sens istnienia,
¯eby umieæ ¿yæ
Bez znieczulenia, bez niepotrzebnych niespe³nienia
myśli z³ych

Jak na deszczu ³za,
ca³y ten świat nie znaczy nic, o nic
Chwila która trwa, mo¿e byæ najlepsz¹ z twoich chwil
Najlepsz¹ z twoich chwil

Jak na deszczu ³za,
ca³y ten świat nie znaczy nic, o nic
Chwila która trwa, mo¿e byæ najlepsz¹ z twoich chwil
Najlepsz¹ z twoich chwil

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us