Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Chocia Raz, Jeden Raz Lyrics

Dzem

Za czym gonię i co odnaleźæ chcę
Zamiast tak jak inni o gorzki walczyæ chleb
Dlaczego noc¹ krzyk podrywa z ³ó¿ka mnie
A jedynym przyjacielem pigu³ki bia³e dwie

Nie mam wielu zalet i wielu wad
Jednak ze swej listy nie skreślaj mnie, nie skreślaj mnie

Dlaczego ju¿ nie cieszy to co cieszy³o nas
Tylko coraz więcej goryczy niesie czas
Czemu us³ysza³em dzwonek u moich drzwi
Chyba zwariowa³em znowu nie przyszed³ nikt

Nie mam wielu zalet i wielu wad
Jednak ze swej listy nie skreślaj proszę mnie
Nie mam wielu zalet nie mam wielu wad
Jednak ze swej listy nie skreślaj proszę mnie, nie skreślaj mnie
Daj jedn¹ szansę mi
Daj jedn¹ szansę mi

Świat jest pe³en ludzi takich jak ja i ty
Nie zawsze ca³kiem dobrych nie zawsze ca³kiem z³ych
Powiedz mi czy to zbyt wiele, ¿e chocia¿ jeden raz
Raz przynajmniej na sw¹ szansę zas³uguje ka¿dy z nas
Chocia¿ raz, jeden raz
Chocia¿ raz, jeden raz
Daj mi szansę chocia¿ raz

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us