Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Abym Móg Przed Siebie Ioeae Lyrics

Dzem

Pewnie cię¿ki znów będzie dzieñ
G³ód i ch³ód obudzi³y mnie
W zastaw da³em jedyne palto
Które nosi³em przez tyle lat
Zimno mi, zimno mi i forsy brak
Ale nie jest źle, o nie
Zosta³ jeszcze nadziei cieñ
Kiedyś przecie¿ zapomnę, ¿e
Mia³em w³asn¹ ¿onę
i dom
I ¿e dobrze by³o mi z ni¹
A jeszcze mam nadziei cieñ
¯e to by³ tylko z³y sen
Tylko z³y sen o....

Nikt ju¿ nie, nie
Nikt ju¿ nie namówi mnie
Abym zosta³ na d³u¿ej gdzieś
Muszę przecie¿ wolnym byæ
Abym móg³, no abym móg³
Przed siebie iśæ
Czy któryś z was zrozumie to, ¿e
W tym w³aśnie sens
W tym w³aśnie sens
Aby sob¹ byæ, prawdzie patrzeæ w twarz
Kochaæ wszystkich ludzi i pokój sob¹ nieśæ

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us